AUTORITZACIONS CONSELL ESPORTIU DE LA SEGARRA

  Nom i cognoms(del pare, mare o tutor legal):

  DNI(del pare, mare o tutor legal):

  Nom i cognoms del/la nen/a:

  DNI (del/la nen/a):

  Declaro sota la meva responsabilitat:

  Data:
  Signatura (signar amb el ratolí):