PLÀ CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA (PCEE)

La necessitat del Pla

El Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d’aquest Pla en base a l’anàlisi d’una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

 • Índex molt reduït de participació de l’alumnat en l’esport escolar
 • Increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil
 • Demanda social creixent en matèria de salut i benestar

Els agents del Pla

El desenvolupament d’aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:

 • Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Educació i de Vicepresidència (Secretaria General de l’Esport)
 • Centres educatius públics i privats
 • Consells Esportius
 • Ajuntaments

Els objectius del Pla

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Els punts claus del Pla

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

 • Creació de les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes o d’altres persones o entitats del barri.
 • Coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor/a del centre educatiu, principalment d’Educació Física (amb incentius com la reducció horària i un complement econòmic).
 • Col·laboració entre el centre educatiu, l’ajuntament i el consell esportiu corresponent.
 • Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.
 • Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.

Inici/naixement del Pla

Durant el curs 2005-2006 es va portar a terme la fase pilot del Pla en un centenar de centres educatius, majoritàriament públics i de secundària, amb el calendari següent:

 • Selecció dels centres pilot (gener-abril 2005).
 • Presentació del Pla Experimental a la premsa, a les diferents entitats implicades i als directors/es dels centres pilot (maig-juny 2005).
 • Jornada formativa amb els coordinadors/es d’Esport a l’Escola designats/des pels directors/es dels centres pilot (juny 2005).
 • Enquesta-recopilació de dades dels centres pilot (juny 2005).
 • Constitució de les Associacions Esportives Escolars (AEE) als centres pilot (juny-setembre 2005).
 • Formació dels dinamitzadors d’esport a l’escola (líders) dels centres pilot (estada del 5 al 9 de setembre).
 • Realització de les activitats físiques i esportives en horari no lectiu, per part de l’AEE, l’AMPA o del consell esportiu corresponent (curs escolar 2005/2006).
 • Valoració de la fase pilot (juny-juliol 2006).

Evolució del Pla

A partir del curs 2006-2007 s’han anat incorporant centres al PCEE en base a uns criteris de prioritat (primer els IES, després els CEIPS i ZER i després els centres concertats) i en funció de les disponibilitats pressupostàries dels departaments implicats.

Implicació dels centres educatius

 • La implicació dels centres educatius que volen participar en el Pla és la següent :
 • Manifestar la voluntat de participar en el Pla Català d’Esport a l’Escola
 • Nomenar un/a professor/a del centre com a coordinador/a del programa al centre:

A secundària, preferentment, un/a professor/a d’Educació Física
A primària preferentment el mestre especialista d’ EF de l’escola.

 • En el cas dels centres de secundària o concertats, comprometre’s a crear l’AEE com a entitat que farà possible el desenvolupament del programa, d’acord amb els objectius del projecte educatiu de centre.
 • En el cas dels centres de primària públics, comprometre’s a crear l’AEE o la SEE (Secció Esportiva Escolar de l’AMPA), com a entitat que farà possible el desenvolupament del programa, d’acord amb els objectius del projecte educactiu del centre.
 • Facilitar la participació del coordinador/a i dels dinamitzadors/es d’esport a l’escola en sessions de formació destinades a millorar la qualitat d’aplicació del Pla.
 • Establir una col·laboració directa amb el consell esportiu de la comarca i amb l’Ajuntament corresponent per portar a terme actuacions coordinades envers l’Esport a l’Escola.
 • Fer un bon ús del suport econòmic del Consell Català de l’Esport o del Departament d’Educació per portar a terme les activitats que es programin.
 • Comprometre’s a lliurar tots els documents que es demanin des de la Comissió Permanent del Pla.
Centres educatius que participen en el PCEE 2021-2022
Cervera
Cervera
Torà
Cervera
Guissona
Sant Guim de Freixenet
Guissona
ZER La Segarra
Sant Ramon
ZER La Segarra
ZER La Segarra