CASAL LLAR D’INFANTS ARREL

CERVERA

El Casal d’estiu de la llar d’infants Arrel és un servei educatiu que dóna continuïtat al projecte de l’escola posant l’èmfasi en el joc, l’aigua, la natura i el gaudi dels infants.

Durant el període de vacances escolars, el casal d’estiu possibilita la conciliació de la vida familiar i laboral.

Els objectius que ens plantegem són:

– Seguir la mateixa línia metodològica de l’escola

– Garantir la relació i comunicació amb les famílies

– Acompanyar l’infant en el seu procés de desenvolupament

– Oferir ambients i racons amb propostes que fomentin el joc lliure

A les famílies inscrites us enviarem un correu amb tots els detalls concrets del casal, que han de portar, funcionament, monitors i responsable del casal, contactes etc. La setmana bans de l’inici realitzarem una reunió informativa per explicar la dinàmica del casal i poder resoldre els dubtes que pugeu tenir.

Inscriu-te:

  DADES DEL/LA PARTICIPANT

  NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT:

  DATA DE NAIXEMENT:

  NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR:

  DNI PARE/MARE/TUTOR:

  TELÈFON DE CONTACTE 1:

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  COARREU ELECTRÒNIC 1:

  COARREU ELECTRÒNIC 2:

  NUMERO TSI PARTICIPANT (4 LLETRES + DIGITS TARGETA SANITARIA)

  IMATGE TSI PARTICIPANT

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLERÀNCIA?

  PATEIX ALGUNA MALALTIA O DISCAPACITAT?

  ALGUNA MEDICACIÓ, CALDRA AUTORITZACIÓ MÈDICA:

  ALGÚN COMENTARI O OBSERVACIÓ QUE CREGUEU IMPORTANT:

  SELECCIONEU LES SETMANES QUE VOLDREU PARTICIPAR EN EL CASAL:

  ESTEU INTERESSATS EN L'HORARI DE TARDES, DE 14H A 17H DURANT LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT? ÉS REALITZARA AMB UN MÍNIM D'INFANTS PER SETMANA, EL PREU SE US COMUNICARA SETMANALMENT EN FUNCIÓ DELS PARTICIPANTS:

  ESTEU INTERESSATS EN L'HORARI D'ACOLLIDA MATINAL, 8H A 9H DURANT LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT? ÉS REALITZARA AMB UN MÍNIM D'INFANTS PER SETMANA, EL PREU SE US COMUNICARA SETMANALMENT EN FUNCIÓ DELS PARTICIPANTS:

  AUTORITZACIONS

  Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar el casal d’Estiu 24 organitzat pel Consell Esportiu de la Segarra faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu només en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal

  A incorporar la informació a una “Base de dades”: En compliment de Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679 de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, autoritzo a que les dades donades en el present formulari s’incorporin a la “Base de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per dur a terme l’activitat.

  Al Dret d’Imatge: sobre el DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I A LA PRÒPIA IMATGE, autoritzo al Consell Esportiu de la Segarra a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant l’activitat com la seva difusió, transformació i reproducció)

  Certifico la veracitat de les dades aportades a l’entitat organitzadora com a pare, mare, tutor legal.

  DESPRES DE REALITZAR LA INSCRIPCIO I FER CLIC AL BOTÓ ENVIA HEU DE CONTINUAR AMB EL FORMULARI PER A REALITZAR EL PAGAMANT QUE TROBAREU A CONTINUACIÓ, REBREU UN CORREU AMB LES SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  A CONTINUACIÓ HEU DE REALITZAR EL PAGAMENT DEL NOMBRE DE SETMANES QUE US HEU INSCRIT:

  NOMÉS CAL FER CLIC A QUE TENIU INSCRIT ALGÚN GERÀ AL SEGON O AL DE MENOR NOMBRE DE SETMANES PER TAL DE GAUDIR DEL DESCOMPTE DEL 10% PER AL SEGON GERMÀ.

  EN CAS DE SER 3 GERMANS HEU DE FER CLIC A LA OPCÓ DE TENIU ALGUN GERMÀ INSCRIT A TOTS 3 I TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE A TOTS 3

  CASAL ESTIU ARREL CERVERA 24 - 45 €


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a

  Si
  No