Curs Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu (Registre ROPEC)

CIATE

Lorem ipsum…

UTILITAT DEL CURS

L’obtenció de la formació de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, desenvolupat amb conveni i autorització de l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport, en aplicació de la Disposició Addicional Quarta de la Llei 3/2008, permet l’alta al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Aquest registre habilita per a poder treballar, en aplicació de la normativa vigent, com a monitor/a d’activitats poliesportives extraescolars i esportives de lleure, dirigides a infants menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajuntaments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i altres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de vacances escolars en campus, estades i casals esportius.

CONTINGUTS DEL CURS

Per acreditar la superació del curs i accedir a la certificació de la formació és IMPRESCINDIBLE haver realitzat satisfactòriament tots els següents blocs:

– BLOC GENERAL de CIATE – Curs d’Iniciació a Tècnic/a d’Esports (*) – 15 hores

– BLOC ESPECÍFIC de CIATE en qualsevol d’aquests models (*) – 35 hores

|- 2D: JOC I ESPORT EN EDAT ESCOLAR

|- 2H: DINAMITZADORS DEL PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA

– BLOC ESPECÍFIC de CIATE en qualsevol d’aquests models – 35 hores

|- 2F: GESTIÓ PETITES ENTITATS ESPORTIVES (PCEE)

|- 2F: GESTIÓ PETITES ENTITATS ESPORTIVES

– CURS DE PROCEDIMENTS DE TÈCNIQUES i RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS – 15 hores

– PERÍODE DE PRÀCTIQUES – 150 hores o CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT D’EXPERIÈNCIA DE

MONITOR DINAMITZADOR POLIESPORTIU

(*) aquelles persones que disposin de alguna de les següents formacions estaran exemptes de realitzar aquests blocs:

– Graduat/ada en educació primària (6-12 anys)

– Graduat/ada en mestre d’educació primària (6-12 anys)

– Tècnic d’animació sociocultural i turística

– Certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

– Diploma de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (DG Joventut)

Per superar satisfactòriament la formació és imprescindible assistir a un mínim del 80% de les classes de cada corresponent bloc, presentar els treballs programats i la realització de l’avaluació corresponent.

PREUS

BLOC GENERAL DEL CIATE: 15h. Preu: 43,50€

BLOC ESPECÍFIC – CIATE GESTIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES: 35h. Preu: 79,00€

BLOC ESPECÍFIC – CIATE JOC i ESPORT EN EDAT ESCOLAR: 35h. Preu: 79,00€

CURS DE PROCEDIMENTS, DE TÈCNIQUES I RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS: 15h. Preu: 43,50€

PREU CURS COMPLET (100h): 245,00€

REQUISITS

– EDAT MÍNIMA: haver complert 16 anys en el moment de la inscripció. Si és menor de 18 anys, autorització paterna/materna.

– ACADÈMIC: disposar del certificat d’haver superat l’ESO o equivalent.