Declaració Covid menors d’edat

  Declaració responsable per a les famílies d’esportistes menors d’edat

  En/na (Nom del pare/mare) : amb correu: i DNI/NIE: en qualitat de pare, mare o tutor/a de l’esportista menor d’edat (nom del nen): , amb DNI: ;

  Declaro responsablement:

  1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
  a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

  b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

  c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

  2. Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat.

  3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’activitat esportiva organitzada per l’entitat i accedir a la instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, romandrà a casa i no participarà a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa activitat.

  4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren.
  Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/osa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.

  5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

  6. Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies que duri l’activitat en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.

  I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a les activitats organitzades per l’entitat esportiva C.E. Segarra signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

  Data:
  Signatura (firmeu amb el ratolí):


  Un cop heu emplenat el formulari i heu fet a “enviar” torneu enrrere i empleneu la resta de formularis.